โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ศูนย์หรือโครงการ :     

 จำนวนเซนเซอร์ : 43หน้าที่ 2/2     1   2
 HYDRO8 : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้
  WL : X261 คลองท่าแพร(บน) บ้านการะเกด อ.ควนกาหลง จ.สตูล(ระดับน้ำต่ำสุดที่วัดได้ 27.112) ( X261 : คลองท่าแพรบน )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X265 คลองนุ้ย อ.เมือง จ.พัทลุุง ( X265 : X265 คลองนุ้ย อ.เมือง จ.พัทลุง)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X269 คลองตะโก(บน) บ้านห้วยใหญ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ( X269 : คลองตะโก(บน))
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X274 Golok River Waeng District Narathiwat Province (ระดับน้ำต่ำสุดที่วัดได้ =19.09) ( X274 : X274 แม่น้ำโก-ลก บ.บูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X275 แม่น้ำปัตตานี บ้านบริดอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ( X275 : แม่น้ำปัตตานี บ้านบริดอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X278 คลองกาหมิง บ้านาปริก อ.ควนโดน จ.สตูล (ระดับน้ำคลาดเคลื่อน รอตรวจสอบ) ( X278 : คลองกาหมิง บ้านนาปริก)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X279 คลองดุสน บ้านปันจอร์ อ.ควนโดน จ.สตูล ( X279 : คลองดุสน บ้านปันจอร์ )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X280 คลองดุสน (ซอยทรายทอง) อ.เมือง จ.สตูล ( X280 : คลองดุสน (ซอยทรายทอง) อ.เมือง จ.สตูล)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X36 คลองพุมดวง บ้านท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ( X36 : คลองพุ่มพวง)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X37A แม่น้ำตาปี บ้านย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ( X37A : แม่น้ำตาปี )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X40A แม่น้ำปัตตานี บ้านท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา ( X40A : แม่น้ำปัตตานี )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X47 แม่น้ำตรัง บ้านท่าจีน อ.เมือง จ.ตรัง ( X47 : แม่น้ำตรัง บ้านท่าจีน อ.เมือง จ.ตรัง)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X53A คลองชุมพร(ล่าง) บ้านวังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร ( X53A : คลองชุมพร(ล่าง) )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X56 แม่น้ำตรัง บ้านท่าประดู่ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ( X56 : แม่น้ำตรัง)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X5C แม่น้ำตาปี บ้านท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ( X5B : แม่น้ำตาปี )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X64 คลองท่าแซะ บ้านท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ( X64 : คลองท่าแซะ)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X70 คลองบ้านตาล บ.วังก้อง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ( X70 : คลองบ้านตาล)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X77 แม่น้ำปัตตานี บ้านหัวสะพาน อ.บันนังสตา จ.ยะลา ( X77 : แม่น้ำปัตตานี )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
หน้าที่ 2/2     1   2
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์

สัญลักษณ์ของสภาวะของเซนเซอร์ต่างๆ
 คือ ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย คือ ระดับน้ำหรือฝนหรือคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 คือ ระดับน้ำหรือฝนหรือคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาก คือ ระดับน้ำล้นตลิ่ง หรือ ฝนหรือคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์วิกฤต

สัญลักษณ์ของสถานะของเซนเซอร์ต่างๆ
 คือ สถานะเซนเซอร์ปกติ คือ สถานะเซนเซอร์ขาดการเชื่อมต่อ
 
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.