โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ศูนย์หรือโครงการ :     

 จำนวนเซนเซอร์ : 36หน้าที่ 1/2     1   2
 HYDRO4 : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  WL : E.98 บ้านแดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ( E98 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.108 ลำพังชู ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ (ZG.):131.900 เมตร (รทก.) ( M.108 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.124 ห้วยตะกั่ว ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ (ZG.) : 140.200 เมตร (รทก.) ( M.124 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.125 ห้วยแอก ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ( M.125 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.132 ห้วยสะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี (ZG.) :116.900 เมตร (รทก.) ( M.132 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.1 ทดสอบระบบ ( M1 : ทดสอบระบบ)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.104 บ้านวังปรัด อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ( M104 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.145 ลำพระเพลิง บ้านวังตะเคียนทอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ( M145 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.164 ลำน้ำลำตะคอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (Z.G.) : 174.100 เมตร (ร.ท.ก.) ( M164 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.173 แม่น้ำมูล ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา (Z.G.) : 174.800 เมตร (ร.ท.ก.) ( M173 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.174 ลำสะแทด บ้านโนนสมบูรณ์ อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ( M174 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.176 บ้านโนนศรีไคล อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ( M176 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.177 ลำน้ำลำตะคอง ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา (Z.G.) : 236.700 เมตร (ร.ท.ก.) ( M177 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.179A ลำเซบาย บ้านป่าก่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ( M179A : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.182 แม่น้ำมูล บ้านสีถาน ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (Z.G.) : 106.500 เมตร (ร.ท.ก.) ( M182 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.183A ห้วยหินลับ บ้านหินเพิง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ( M183A : M.183A ห้วยหินลับ บ้านหินเพิง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.184 แม่น้ำมูล บ้านซึม ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา (Z.G.) : 150.000 เมตร (ร.ท.ก.) ( M184 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.186 ลำน้ำลำจักราช บ้านโนนคอย ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา (Z.G.) : 158.300 เมตร (ร.ท.ก.) ( M186 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.188 ลำน้ำลำเชียงไกร ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา (Z.G.) : 157.900 เมตร (ร.ท.ก.) ( M188 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.190 ลำน้ำห้วยสำราญ บ้านขวาว ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ (Z.G.) : 119.700 เมตร (ร.ท.ก.)  ( M190 : ลำน้ำห้วยสำราญ ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.191 ลำน้ำลำตะคอง ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา (Z.G.) : 191.800 เมตร (ร.ท.ก.) ( M191 : ลำน้ำลำตะคอง ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.192 ลำน้ำห้วยไผ่ บ้านโนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา (Z.G.) : 199.600 เมตร (ร.ท.ก.) ( M192 : ลำน้ำห้วยไผ่ บ้านโนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.193 แม่น้ำมูล บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ( M193 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.2A แม่น้ำมูล บ้านด่านกะตา ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา (Z.G.) : 161.000 เมตร (ร.ท.ก.) ( M2A : แม่น้ำมูล บ้านด่านกะตา ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.32 ลำน้ำลำเซบาย บ้านเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร (Z.G.) : 120.300 (ร.ท.ก.)  ( M32 : ลำน้ำลำเซบาย บ้านเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
หน้าที่ 1/2     1   2
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์

สัญลักษณ์ของสภาวะของเซนเซอร์ต่างๆ
 คือ ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย คือ ระดับน้ำหรือฝนหรือคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 คือ ระดับน้ำหรือฝนหรือคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาก คือ ระดับน้ำล้นตลิ่ง หรือ ฝนหรือคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์วิกฤต

สัญลักษณ์ของสถานะของเซนเซอร์ต่างๆ
 คือ สถานะเซนเซอร์ปกติ คือ สถานะเซนเซอร์ขาดการเชื่อมต่อ
 
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.