โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ลุ่มน้ำ :     

 จำนวนสถานี : 410หน้าที่ 1/14    1  2  3  4  5  6 ... 14
 00 : TESTRID
001  สถานี DEMO1 : Demo
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี DEMO2 : Demo
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี EXPERT1234 : ทดสอบระบบ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี KH89 : น้ำแม่จัน บ้านหัวสะพาน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี N81 : แม่น้าแควน้อย (เหนือเขื่อน)
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี R10 : RTEN SOLUTION TEST
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี TEST_0 : ทดสอบ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี TP9 : TEST TP9
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี TRID : ทดสอบ Pressure
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 02 : ลุ่มน้ำโขง
001  สถานี HUAILUANG : ห้วยหลวง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี KH1 : แม่น้ำโขง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี KH100 : แม่น้ำโขง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี KH101 : ห้วยมุก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี KH103 : ห้วยหลวง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี KH104 : แม่น้ำโขง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี KH105 : แม่น้ำปวน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี KH16B : แม่น้ำโขง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี KH18 : ห้วยโมง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
010  สถานี KH28A : แม่น้ำเลย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
011  สถานี KH53 : ห้วยหลวง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
012  สถานี KH58A : แม่น้ำเลย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
013  สถานี KH61 : แม่น้ำเลย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
014  สถานี KH72 : น้ำแม่คำมี บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
015  สถานี KH74 : แม่น้ำสงคราม
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
016  สถานี KH75 : ห้วยน้ำหมัน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
017  สถานี KH77A : ห้วยน้ำทบ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
018  สถานี KH78 : แม่น้ำฮวย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
019  สถานี KH93 : แม่น้ำสงคราม
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
020  สถานี KH95 : น้ำสาน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
021  สถานี KH97 : แม่น้ำโขง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 1/14    1  2  3  4  5  6 ... 14
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.