โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ลุ่มน้ำ :     

 จำนวนสถานี : 402หน้าที่ 2/14    1  2  3  4  5  6 ... 14
 02 : ลุ่มน้ำโขง
001  สถานี RAIN1 : ลุ่มน้ำเลยตอนบน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี RAIN2 : ลุ่มน้ำเลยตอนกลาง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี RAIN3 : ล่มน้ำฮวยตอนบน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี RAIN4 : ลุ่มน้ำสวยตอนกลาง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี RAIN5 : ลุ่มน้ำปวนตอนบน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี RAIN6 : ลุ่มน้ำเลยตอนล่าง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี RAIN7 : ลุ่มน้ำทบตอนบน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 03 : ลุ่มน้ำกก
001  สถานี G11 : ศูนย์อุทกวิยา จ.เชียงราย ต. สันทราย อ.เมืองเชียงราย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 04 : ลุ่มน้ำชี
001  สถานี E16A : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี E18 : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี E20A : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี E21 : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี E22B : แม่น้ำพอง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี E23 : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี E29 : แม่น้ำพอง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี E2A : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี E32A : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
010  สถานี E5 : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
011  สถานี E54 : แม่น้ำยัง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
012  สถานี E66A : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
013  สถานี E68A : ลำพะเนียง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
014  สถานี E6C : ลำปะทาว
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
015  สถานี E70 : แม่น้ำยัง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
016  สถานี E85 : ลำน้ำเชิญ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
017  สถานี E8A : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
018  สถานี E9 : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
019  สถานี E91 : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
020  สถานี E92 : แม่น้ำยัง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
021  สถานี LAMPHANAING : ลำพะเนียง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
022  สถานี UP_WEIR1 : เหนือฝายบุตามี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 2/14     1  2  3  4  5  6 ... 14
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.