โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ศูนย์หรือโครงการ :     

 จำนวนเซนเซอร์ : 273หน้าที่ 1/11     1  2  3  4  5  6 ... 11
 08 :
  RQ : R10 ( R10 : RTEN SOLUTION TEST)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : R10 ( R10 : RTEN SOLUTION TEST)
 ระดับต่ำสุด :ม.(รทก.)ปริมาณน้ำ :ล้าน ลบ.ม.
  ระดับเก็บกัก :ม.(รทก.)ปริมาณน้ำ :ล้าน ลบ.ม.
  ระดับสูงสุด :ม.(รทก.)ปริมาณน้ำ :ล้าน ลบ.ม.
  ระดับน้ำ :ม.(รทก.)ปริมาณน้ำ :ล้าน ลบ.ม.
  ข้อมูลล่าสุด :
  RQ : Tp9 ( TP9 : TEST TP9)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : TP9 ( TP9 : TEST TP9)
 ระดับต่ำสุด :ม.(รทก.)ปริมาณน้ำ :ล้าน ลบ.ม.
  ระดับเก็บกัก :ม.(รทก.)ปริมาณน้ำ :ล้าน ลบ.ม.
  ระดับสูงสุด :ม.(รทก.)ปริมาณน้ำ :ล้าน ลบ.ม.
  ระดับน้ำ :ม.(รทก.)ปริมาณน้ำ :ล้าน ลบ.ม.
  ข้อมูลล่าสุด :
 HYDRO00 : กรมชลประทาน สามเสน
   :  ( ATHI : บริษัท อธิ)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)ข้อมูลล่าสุด :
  WL : ATHI ( ATHI : บริษัท อธิ)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  ϿϿϿN70 : demo ( DEMO1 : Demo)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)ปริมาณน้ำ :ล้าน ลบ.ม.
  ข้อมูลล่าสุด :
  TEST_RID3 :  ( TRID : ทดสอบ Pressure)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  TWL : ทดสอบวัดระดับน้ำแบบแรงดัน ( TRID : ทดสอบ Pressure)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
 HYDRO01 : ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน
  WL : G10 น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ( G10 : น้ำแม่ลาว บ้านโป่งปูเฟือง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  RQ : G11 น้ำแม่ลาว บ้านดอนสลี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ( G11 : น้ำแม่ลาว บ้านดอนสลี ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : G8 น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ( G8 : น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : G9 น้ำแม่สรวย บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ( G9 : น้ำแม่สรวย บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : KH72 น้ำแม่คำ บ้านแม่คำหลักเจ็ด อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  ( KH72 : น้ำแม่คำมี บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : KH89 น้ำแม่จัน บ้านหัวสะพาน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  ( KH89 : น้ำแม่จัน บ้านหัวสะพาน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : N.1 แม่น้ำน่าน หน้าสำนักงานป่าไม้ อ.เมือง จังหวัดน่าน ( N1 : แม่น้ำน่าน หน้าสำนักงานป่าไม้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : N49 น้ำยาว บ้านน้ำยาว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ( N49 : น้ำยาว บ้านน้ำยาว ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : N64 แม่น้ำน่าน บ้านผาขวาง อ.เมือง จ.น่าน  ( N64 : แม่น้ำน่าน บ้านผาขวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : N65 บ้านปาวสา อ.ท่าวังผา จ.น่าน  ( N65 : ห้วยน้ำยาว บ้านปางสา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P1 นวรัฐ ( P1 : แม่ปิง)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P103 แม่น้ำปิง บ้านป่าข่อยใต้ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ( P103 : แม่ปิง)
 ระดับต่ำสุด :ม.(รทก.)ปริมาณน้ำ :ล้าน ลบ.ม.
  ระดับเก็บกัก :ม.(รทก.)ปริมาณน้ำ :ล้าน ลบ.ม.
  ระดับสูงสุด :ม.(รทก.)ปริมาณน้ำ :ล้าน ลบ.ม.
  ระดับน้ำ :ม.(รทก.)ปริมาณน้ำ :ล้าน ลบ.ม.
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P12C แม่น้ำปิง บ้านย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก ( P12C : แม่น้ำปิง บ้านย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P15 แม่น้ำปิง หน้าวัดศรีภิรมย์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ( P15 : แม่น้ำปิง หน้าวัดศรีภิรมย์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  RQ : P24A ( P24A : น้ำแม่กลาง สะพานประชาอุทิศ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P24A น้ำแม่กลสง สะพานประชาอุทิศ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ( P24A : น้ำแม่กลาง สะพานประชาอุทิศ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
หน้าที่ 1/11     1  2  3  4  5  6 ... 11
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์

สัญลักษณ์ของสภาวะของเซนเซอร์ต่างๆ
 คือ ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย คือ ระดับน้ำหรือฝนหรือคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 คือ ระดับน้ำหรือฝนหรือคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาก คือ ระดับน้ำล้นตลิ่ง หรือ ฝนหรือคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์วิกฤต

สัญลักษณ์ของสถานะของเซนเซอร์ต่างๆ
 คือ สถานะเซนเซอร์ปกติ คือ สถานะเซนเซอร์ขาดการเชื่อมต่อ
 
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.