โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ศูนย์หรือโครงการ :     

 จำนวนเซนเซอร์ : 278หน้าที่ 5/12     1 ...  3  4  5  6  7 ... 12
 HYDRO3 : ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  WL : บ้านท่าควาย อ.เมือง จ.นครพนม ( KH16B : แม่น้ำโขง)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : บ้านนาหลัก อ.วังสะพุง จ.เลย ( KH28A : แม่น้ำเลย)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : บ้านหนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ( KH53 : ห้วยหลวง)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : บ้านแก่งบง อ.ภูหลวง จ.เลย ( KH61 : แม่น้ำเลย)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : บ้านท่าห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ( KH74 : แม่น้ำสงคราม)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : บ้านหัวนายุง อ.ด่านซ้าย จ.เลย(อยู่ในระหว่างทดสอบเครื่องข้อมูลยังใช้ไม่ได้) ( KH75 : ห้วยน้ำหมัน)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : บ้านโคกคำไหล อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ( KH93 : แม่น้ำสงคราม)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : บ้านแก่งไฮ อ.ภูเรือ จ.เลย(อยู่ในระหว่างทดสอบเครื่องข้อใูลยังใช้ไม่ได้) ( KH95 : น้ำสาน)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : อ.เชียงคาน จ.เลย ( KH97 : แม่น้ำโขง)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : บ้านท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ( KH98 : แม่น้ำสงคราม)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  RAIN : บ้านโนนสูง อ.ภูหลวง จ.เลย ( RAIN1 : ลุ่มน้ำเลยตอนบน)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  RAIN : บ้านไร่สุขสันต์ อ.ภูหลวง จ.เลย ( RAIN2 : ลุ่มน้ำเลยตอนกลาง)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  RAIN : อบต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย ( RAIN3 : ล่มน้ำฮวยตอนบน)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  RAIN : บ้านน้ำสวยภักดี อ.นาด้วง จ.เลย ( RAIN4 : ลุ่มน้ำสวยตอนกลาง)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  RAIN : สถานีอนามัยโคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย ( RAIN5 : ลุ่มน้ำปวนตอนบน)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  RAIN : บ้านนาหลัก อ.วังสะพุง จ.เลย ( RAIN6 : ลุ่มน้ำเลยตอนล่าง)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  RAIN : บ้านน้ำทบ อ.วังสะพุง จ.เลย ( RAIN7 : ลุ่มน้ำทบตอนบน)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : บ้านบุตามี อ.บ้านเขวา จ.ชัยภูมิ(มีการขุดลอกหน้าฝายทำให้สายแรงดันขาด) ( UP_WEIR1 : เหนือฝายบุตามี)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : บ้านน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ( UP_WEIR6 : เหนือฝายฯหนองหวาย)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
 HYDRO4 : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  WL : M.179A ลำเซบาย บ้านป่าก่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ( HYDRO171 : M.179A)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.193 แม่น้ำมูล ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ( HYDRO4 : M.193)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.104 บ้านวังปรัด อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ( M104 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.164 ลำน้ำลำตะคอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (Z.G.) : 174.100 เมตร (ร.ท.ก.) ( M164 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.173 แม่น้ำมูล ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา (Z.G.) : 174.800 เมตร (ร.ท.ก.) ( M173 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.174 ลำสะแทด บ้านโนนสมบูรณ์ อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ( M174 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
หน้าที่ 5/12     1 ...  3  4  5  6  7 ... 12
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์

สัญลักษณ์ของสภาวะของเซนเซอร์ต่างๆ
 คือ ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย คือ ระดับน้ำหรือฝนหรือคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 คือ ระดับน้ำหรือฝนหรือคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาก คือ ระดับน้ำล้นตลิ่ง หรือ ฝนหรือคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์วิกฤต

สัญลักษณ์ของสถานะของเซนเซอร์ต่างๆ
 คือ สถานะเซนเซอร์ปกติ คือ สถานะเซนเซอร์ขาดการเชื่อมต่อ
 
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.