โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ศูนย์หรือโครงการ :     

 จำนวนเซนเซอร์ : 278หน้าที่ 2/12     1  2  3  4  5  6 ... 12
 HYDRO01 : ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน
  WL : P73 บ้านสบสอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ( P73 : แม่น้ำปิง บ้านสบสอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P73A บ้านสบแปะ ต.สบแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  ( P73A : แม่น้ำปิง บ้านสบแปะ ต.สบแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P75 แม่น้ำปิง บ้านช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ( P75 : แม่น้่ำปิง บ้านช่อแล ต.ช่องแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P76 น้ำแม่ลี้ บ้านแม่อีไฮ อ.ลี้ จ.ลำพูน ( P76 : น้ำแม่ลี้ บ้านแม่อีไฮ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P77 น้ำแม่ทา บ้านสบแม่สะป๊วด อ.แม่ทา จ.ลำพูน  ( P77 : น้ำแม่ทา บ้านสบแม่สะป๊วด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P79 น้ำแม่กวง บ้านแม่หวาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ( P79 : น้ำแม่กวง บ้านแม่หวาน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P80 น้ำแม่ลาย บ้านโป่งดิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ( P80 : น้ำแม่ลาย บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P81 น้ำแม่กวง บ้านโป่ง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ( P81 : น้ำแม่กวง บ้านโป่ง ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P82 น้ำแม่วาง บ้านสบวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ( P82 : น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P84 น้ำแม่วาง บ้านพันตน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  ( P84 : น้ำแม่วาง บ้านพันตน ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P85 น้ำแม่ลี้ บ้านหล่ายแก้ว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน  ( P85 : น้ำแม่ลี้ บ้านหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P86 น้ำแม่ออน บ้านโห้ง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ( P86 : น้ำแม่ออน บ้านโห้ง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P87 น้ำแม่ทา บ้านป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ( P87 : น้ำแม่ทา บ้านป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P92 น้ำแม่แตง บ้านเมืองกื๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ( P92 : น้ำแม่แตง บ้านเมืองกื๊ด ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P92A น้ำแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ( P92A : น้ำแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P93 น้ำแม่ริม บ้านสลวงนอก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ( P93 : น้ำแม่ริม บ้านสลวงนอก ต.สลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : W16A แม่น้ำวัง บ้านไฮ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  ( W16A : แม่น้ำวัง บ้านไฮ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : W17 น้ำแม่สอย บ้านหนองนาว อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ( W17 : น้ำแม่สอย บ้านหนองนาว อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : W1C แม่น้ำวัง สะพานเสตุวารี อ.เมือง จ.ลำปาง  ( W1C : แม่น้ำวัง สะพานเสตุวารี อ.เมือง จ.ลำปาง)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : W22 น้ำแม่จาง บ้านวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง (ระดับน้ำติดลบ Offset 1 m.) ( W22 : น้ำแม่จาง บ้านวังพร้าว อ.เกาะเคา จ.ลำปาง)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : Y13A น้ำแม่งาว บ้านหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง  ( Y13A : น้ำแม่งาว บ้านหลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : Y31 แม่น้ำยม บ้านทุ่งหนอง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  ( Y31 : แม่น้ำยม บ้านทุ่งหนอง อำเถอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : Y34 บ้านแม่หล่าย อำเภอเมือง จ.แพร่ ( Y34 : บ้านแม่หล่าย อำเภอเมือง จ.แพร่)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : Y37 แม่น้ำยม บ้านวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ( Y37 : แม่น้ำยม บ้านวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : Y38 น้ำแม่คำมี บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ( Y38 : น้ำแม่คำมี บ้านแม่คำมีตำหนิธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอแพร่ จังหวัดแพร่)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
หน้าที่ 2/12     1  2  3  4  5  6 ... 12
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์

สัญลักษณ์ของสภาวะของเซนเซอร์ต่างๆ
 คือ ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย คือ ระดับน้ำหรือฝนหรือคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 คือ ระดับน้ำหรือฝนหรือคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาก คือ ระดับน้ำล้นตลิ่ง หรือ ฝนหรือคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์วิกฤต

สัญลักษณ์ของสถานะของเซนเซอร์ต่างๆ
 คือ สถานะเซนเซอร์ปกติ คือ สถานะเซนเซอร์ขาดการเชื่อมต่อ
 
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.