โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ศูนย์หรือโครงการ :     

 จำนวนสถานี : 402หน้าที่ 5/14    1 ...  3  4  5  6  7 ... 14
 HYDRO3 : ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
001  สถานี KH104 : แม่น้ำโขง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี KH105 : แม่น้ำปวน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี KH16B : แม่น้ำโขง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี KH18 : ห้วยโมง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี KH28A : แม่น้ำเลย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี KH53 : ห้วยหลวง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี KH58A : แม่น้ำเลย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี KH61 : แม่น้ำเลย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี KH74 : แม่น้ำสงคราม
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
010  สถานี KH75 : ห้วยน้ำหมัน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
011  สถานี KH77A : ห้วยน้ำทบ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
012  สถานี KH78 : แม่น้ำฮวย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
013  สถานี KH93 : แม่น้ำสงคราม
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
014  สถานี KH95 : น้ำสาน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
015  สถานี KH97 : แม่น้ำโขง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
016  สถานี KH98 : แม่น้ำสงคราม
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
017  สถานี LAMPHANAING : ลำพะเนียง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
018  สถานี RAIN1 : ลุ่มน้ำเลยตอนบน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
019  สถานี RAIN2 : ลุ่มน้ำเลยตอนกลาง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
020  สถานี RAIN3 : ล่มน้ำฮวยตอนบน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
021  สถานี RAIN4 : ลุ่มน้ำสวยตอนกลาง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
022  สถานี RAIN5 : ลุ่มน้ำปวนตอนบน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
023  สถานี RAIN6 : ลุ่มน้ำเลยตอนล่าง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
024  สถานี RAIN7 : ลุ่มน้ำทบตอนบน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
025  สถานี UP_WEIR1 : เหนือฝายบุตามี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
026  สถานี UP_WEIR6 : เหนือฝายฯหนองหวาย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 HYDRO4 : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
001  สถานี HYDRO171 : M.179A
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี HYDRO4 : M.193
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี M104 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี M164 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 5/14    1 ...  3  4  5  6  7 ... 14
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.