โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ศูนย์หรือโครงการ :     

 จำนวนสถานี : 402หน้าที่ 2/14    1  2  3  4  5  6 ... 14
 HYDRO01 : ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน
001  สถานี P75 : แม่น้่ำปิง บ้านช่อแล ต.ช่องแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี P76 : น้ำแม่ลี้ บ้านแม่อีไฮ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี P77 : น้ำแม่ทา บ้านสบแม่สะป๊วด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี P79 : น้ำแม่กวง บ้านแม่หวาน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี P80 : น้ำแม่ลาย บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี P81 : น้ำแม่กวง บ้านโป่ง ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี P82 : น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี P84 : น้ำแม่วาง บ้านพันตน ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี P85 : น้ำแม่ลี้ บ้านหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
010  สถานี P86 : น้ำแม่ออน บ้านโห้ง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
011  สถานี P87 : น้ำแม่ทา บ้านป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
012  สถานี P92 : น้ำแม่แตง บ้านเมืองกื๊ด ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
013  สถานี P92A : น้ำแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
014  สถานี P93 : น้ำแม่ริม บ้านสลวงนอก ต.สลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
015  สถานี W16A : แม่น้ำวัง บ้านไฮ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
016  สถานี W17 : น้ำแม่สอย บ้านหนองนาว อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
017  สถานี W1C : แม่น้ำวัง สะพานเสตุวารี อ.เมือง จ.ลำปาง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
018  สถานี W22 : น้ำแม่จาง บ้านวังพร้าว อ.เกาะเคา จ.ลำปาง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
019  สถานี Y13A : น้ำแม่งาว บ้านหลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
020  สถานี Y31 : แม่น้ำยม บ้านทุ่งหนอง อำเถอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
021  สถานี Y34 : บ้านแม่หล่าย อำเภอเมือง จ.แพร่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
022  สถานี Y37 : แม่น้ำยม บ้านวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
023  สถานี Y38 : น้ำแม่คำมี บ้านแม่คำมีตำหนิธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอแพร่ จังหวัดแพร่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 HYDRO2 : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคเหนือตอนล่าง
001  สถานี N70 : ห้วยน้ำคับ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี N70 : N70 บ้านโคกผักหวาน อ.ชาติตระการ จ.พิษณโลก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี N10A : แม่น้ำน่าน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี N12A : เขื่อนสิริกิตถ์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี N24A : น้ำเข็ก บ้านวังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พฺิษณุโลก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี N24C : น้ำเข็ก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี N28A : คลองตรอน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 2/14    1  2  3  4  5  6 ... 14
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.