โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 จังหวัด :     

 จำนวนสถานี : 400หน้าที่ 3/14    1  2  3  4  5  6 ... 14
 001 : กระบี่
001  สถานี X211A : คลองสวี(บน)
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี X214 : คลองละแม(ล่าง)
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี X217 : แม่น้ำตาปี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี X228 : X228 แม่น้ำตรัง บ้านกลาง อ.เมือง จ.ตรัง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี X236 : คลองปะเหลียน(ล่าง)
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี X270 : คลองตะโก(ล่าง)
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี X271 : คลองสวี(ล่าง)
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี X275 : แม่น้ำปัตตานี บ้านบริดอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี X278 : คลองกาหมิง บ้านนาปริก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
010  สถานี X279 : คลองดุสน บ้านปันจอร์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
011  สถานี X280 : คลองดุสน (ซอยทรายทอง) อ.เมือง จ.สตูล
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
012  สถานี X36 : คลองพุ่มพวง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
013  สถานี X37A : แม่น้ำตาปี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
014  สถานี X40A : แม่น้ำปัตตานี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
015  สถานี X53A : คลองชุมพร(ล่าง)
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
016  สถานี X56 : แม่น้ำตรัง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
017  สถานี X5B : แม่น้ำตาปี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
018  สถานี X70 : คลองบ้านตาล
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
019  สถานี X77 : แม่น้ำปัตตานี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
020  สถานี Y26 : ห้วยน้ำมอก บ้านหอรบ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
021  สถานี Y3A : บ้านวังไม้ขอน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 002 : กรุงเทพมหานคร
001  สถานี R10 : RTEN SOLUTION TEST
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี TP9 : TEST TP9
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 003 : กาญจนบุรี
001  สถานี HYDRO7_TEST : ท่าม่วง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี K10_2 : บ้านลุ่มสุม
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี K11A : บ้านวังขนาย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี K12 : บ้านทุ่งนานางหรอก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี K31 : ห้วยแม่น้ำน้อย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี K35A : บ้านหนองบัว
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี K36 : บ้านท่ามะนาว
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 3/14    1  2  3  4  5  6 ... 14
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.